Sri Rama Navami article – 2017

॥நாமராமாயணம்॥

(‘ராம’ என்று இருந்தாலும் ‘ராம்’ என்று பாடுவது வழக்கத்தில் இருக்கிறது.)

॥பாலகாண்ட:॥
ஶுத்தப்ரஹ்மபராத்பர ராம॥1॥
காலாத்மகபரமேஶ்வர ராம॥2॥
ஶேஷதல்பஸுகனித்ரித ராம॥3॥
ப்ரஹ்மாத்யமரப்ரார்தித ராம॥4॥
சண்டகிரணகுலமண்டன ராம॥5॥
ஸ்ரீமத்தஶரதனந்தன ராம॥6॥
கௌஸல்யாஸுகவர்தன ராம॥7॥
விஶ்வாமித்ரப்ரியதன ராம॥8॥
கோரதாடகாகாதக ராம॥9॥
மாரீசாதினிபாதக ராம॥10॥
கௌஶிகமகஸம்ரக்ஷக ராம॥11॥
ஸ்ரீமதஹல்யோத்தாரக ராம॥12॥
கௌதமமுனிஸம்பூஜித ராம॥13॥
ஸுரமுனிவரகணஸம்ஸ்துத ராம॥14॥
நாவிகதாவிதம்ருதுபத ராம॥15॥
மிதிலாபுரஜனமோஹக ராம॥16॥
விதேஹமானஸரஞ்சக ராம॥17॥
த்ர்யம்பககார்முகபஞ்சக ராம॥18॥
ஸீதார்பிதவரமாலிக ராம॥19॥
க்ருதவைவாஹிககௌதுக ராம॥20॥
பார்கவதர்பவினாஶக ராம॥21॥
ஸ்ரீமதயோத்யாபாலக ராம॥22॥
ராம ராம ஜய ராஜா ராம।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥
॥அயோத்யாகாண்ட:॥
அகணிதகுணகணபூஷித ராம॥23॥
அவனீதனயாகாமித ராம॥24॥
ராகாசந்த்ரஸமானன ராம॥25॥
பித்ருவாக்யாஶ்ரிதகானன ராம॥26॥
ப்ரியகுஹவினிவேதிதபத ராம॥27॥
தத்க்ஷாலிதனிஜம்ருதுபத ராம॥28॥
பரத்வாஜமுகானந்தக ராம॥29॥
சித்ரகூடாத்ரினிகேதன ராம॥30॥
தஶரதஸந்ததசிந்தித ராம॥31॥
கைகேயீதனயார்தித ராம॥32॥
விரசிதனிஜபித்ருகர்மக ராம॥33॥
பரதார்பிதனிஜபாதுக ராம॥34॥
ராம ராம ஜய ராஜா ராம।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥
॥அரண்யகாண்ட:॥
தண்டகாவனஜனபாவன ராம॥35॥
துஷ்டவிராதவினாஶன ராம॥36॥
ஶரபங்கஸுதீக்ஷ்ணார்சித ராம॥37॥
அகஸ்த்யானுக்ரஹவர்தித ராம॥38॥
க்ருத்ராதிபஸம்ஸேவித ராம॥39॥
பஞ்சவடீதடஸுஸ்தித ராம॥40॥
ஶூர்பணகார்த்திவிதாயக ராம॥41॥
கரதூஷணமுகஸூதக ராம॥42॥
ஸீதாப்ரியஹரிணானுக ராம॥43॥
மாரீசார்திக்ருதாஶுக ராம॥44॥
வினஷ்டஸீதான்வேஷக ராம॥45॥
க்ருத்ராதிபகதிதாயக ராம॥46॥
ஶபரீதத்தபலாஶன ராம॥47॥
கபந்தபாஹுச்சேதன ராம॥48॥
ராம ராம ஜய ராஜா ராம।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥
॥கிஷ்கிந்தாகாண்ட:॥
ஹனுமத்ஸேவிதனிஜபத ராம॥49॥
நதஸுக்ரீவாபீஷ்டத ராம॥50॥
கர்விதவாலிஸம்ஹாரக ராம॥51॥
வானரதூதப்ரேஷக ராம॥52॥
ஹிதகரலக்ஷ்மணஸம்யுத ராம॥53॥
ராம ராம ஜய ராஜா ராம।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥
॥ஸுந்தரகாண்ட:॥
கபிவரஸந்ததஸம்ஸ்ம்ருத ராம॥54॥
தத்கதிவிக்னத்வம்ஸக ராம॥55॥
ஸீதாப்ராணாதாரக ராம॥56॥
துஷ்டதஶானனதூஷித ராம॥57॥
ஶிஷ்டஹனூமத்பூஷித ராம॥58॥
ஸீதாவேதிதகாகாவன ராம॥59॥
க்ருதசூடாமணிதர்ஶன ராம॥60॥
கபிவரவசனாஶ்வாஸித ராம॥61॥
ராம ராம ஜய ராஜா ராம।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥
॥யுத்தகாண்ட:॥
ராவணனிதனப்ரஸ்தித ராம॥62॥
வானரஸைன்யஸமாவ்ருத ராம॥63॥
ஶோஷிதஸரிதீஶார்தித ராம॥64॥
விபீஷணாபயதாயக ராம॥65॥
பர்வதஸேதுனிபந்தக ராம॥66॥
கும்பகர்ணஶிரஶ்சேதக ராம॥67॥
ராக்ஷஸஸங்கவிமர்தக ராம॥68॥
அஹிமஹிராவணசாரண ராம॥69॥
ஸம்ஹ்ருததஶமுகராவண ராம॥70॥
விதிபவமுகஸுரஸம்ஸ்துத ராம॥71॥
க:ஸ்திததஶரதவீக்ஷித ராம॥72॥
ஸீதாதர்ஶனமோதித ராம॥73॥
அபிஷிக்தவிபீஷணனத ராம॥74॥
புஷ்பகயானாரோஹண ராம॥75॥
பரத்வாஜாபினிஷேவண ராம॥76॥
பரதப்ராணப்ரியகர ராம॥77॥
ஸாகேதபுரீபூஷண ராம॥78॥
ஸகலஸ்வீயஸமானத ராம॥79॥
ரத்னலஸத்பீடாஸ்தித ராம॥80॥
பட்டாபிஷேகாலங்க்ருத ராம॥81॥
பார்திவகுலஸம்மானித ராம॥82॥
விபீஷணார்பிதரங்கக ராம॥83॥
கீஶகுலானுக்ரஹகர ராம॥84॥
ஸகலஜீவஸம்ரக்ஷக ராம॥85॥
ஸமஸ்தலோகாதாரக ராம॥86॥
ராம ராம ஜய ராஜா ராம।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥
॥உத்தரகாண்ட:॥
ஆகதமுனிகணஸம்ஸ்துத ராம॥87॥
விஶ்ருததஶகண்டோத்பவ ராம॥88॥
ஸிதாலிங்கனனிர்வ்ருத ராம॥89॥
நீதிஸுரக்ஷிதஜனபத ராம॥90॥
விபினத்யாஜிதஜனகஜ ராம॥91॥
காரிதலவணாஸுரவத ராம॥92॥
ஸ்வர்கதஶம்புகஸம்ஸ்துத ராம॥93॥
ஸ்வதனயகுஶலவனந்தித ராம॥94॥
அஶ்வமேதக்ரதுதீக்ஷித ராம॥95॥
காலாவேதிதஸுரபத ராம॥96॥
ஆயோத்யகஜனமுக்தித ராம॥97॥
விதிமுகவிபுதானந்தக ராம॥98॥
தேஜோமயனிஜரூபக ராம॥99॥
ஸம்ஸ்ருதிபந்தவிமோசக ராம॥100॥
தர்மஸ்தாபனதத்பர ராம॥101॥
பக்திபராயணமுக்தித ராம॥102॥
ஸர்வசராசரபாலக ராம॥103॥
ஸர்வபவாமயவாரக ராம॥104॥
வைகுண்டாலயஸம்ஸ்தித ராம॥105॥
நித்யானந்தபதஸ்தித ராம॥106॥
ராம ராம ஜய ராஜா ராம॥107॥
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥108॥
ராம ராம ஜய ராஜா ராம।
ராம ராம ஜய ஸீதா ராம॥

இயற்றியவர்: மத்வ ஸ்ரீ பண்டிட் லக்ஷ்மணச்சாரியார்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s